TARİHİMİZ

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 1992’de İzmir ve çevresinin ekonomik gelişmesini hızlandırmak için yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşların ilgisini arttıracak tanıtım ve teşvik çalışmaları yapmak, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak,  Ege’yi gelişmiş bir bölge haline getirmek, bölgeye dış ilişkilerin ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Hedef çeşitli kurum ve kuruluşlarca ayrı ayrı yürütülen bu tür çalışmaları koordine etmek, kaynak israfına yol açmadan en etkin ve verimli bir şekilde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmekti.

Vakfın Kurucu Üyeleri:

İzmir İl Özel İdaresini temsilen İzmir Valisi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Bşk.
İzmir Ticaret Odasını temsilen Meclis Başkanı ile Yönetim K. Başkanı
Ege Bölgesi Sanayi Odasını temsilen Meclis Başkanı ve Yönetim K. Başkanı
İzmir Ticaret Borsasını temsilen Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Ege İhracatçı Birliklerini temsilen Başkanlar Kurulu Başkanı
Ege Genç İşadamları Derneğini temsilen Dernek Başkanı
İzmir Ziraat Odasını temsilen Oda Başkanı ve Meclis Başkanı
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini temsilen Birlik Başkanı
İzmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen Cemiyet Başkanı
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.’ni temsilen G. Müdür

BÖLGESEL GENİŞLEME

1997 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucunda kurucu üyelerde ortak bir kanı oluşmuştur. “Ege Bölgesi bir bütündür ve bölgeden soyutlanmış bir kentin küresel rekabete katılma şansı yoktur. Bölge illeri birbirini desteklemeli, katılım ve paylaşım içerisinde olmalıdırlar.”

Bu kanıdan yola çıkılarak Ege İlleri Bölgesel İşbirliği Projesi kapsamında Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak Vakfa üye olmaları için davet edilmişlerdir. 1998 yılında Vakıf Mütevelli Heyeti 10 ilden 85 kurumu kapsamış,  bu sayı kısa bir süre sonra 118 kurum ve 152 mütevelliye çıkmıştır.

EGEV Mütevelli yapısıyla bir ilktir ve yadsınamaz bir güce sahiptir. 10 ilin Valileri, Belediye Başkanları, Rektörleri, Oda, Birlik, Borsa Yönetim ve Meclis Başkanları, STK Başkanları bölgenin gelişimi amacıyla tek bir çatı altında toplanmışlardır. Bu EGEV’in gerçek gücüdür.

Genişlemenin yapısal sürecini takiben 1998 de 10 ilin katılımıyla bir Arama Konferansı düzenlenerek
Vakfın 
Vizyonu
“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA KADAR; İNSAN VE DOĞA KAYNAKLARININ DOĞRU KULLANIMINA DAYALI, DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR EGE”,
Misyonu ise
“EGE BÖLGESİ İÇİN ÖZGÜN BİR KALKINMA MODELİNİN ORTAK AKIL VE KATILIMCILIKLA OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINDA ÖNCÜLÜK ETMEK” olarak belirlenmiştir.

BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

EGEV yeni misyonu doğrultusunda 2000 yılında EGE BÖLGESİ GELİŞİM PROJESİ’ni başlatmıştır. Proje için DPT ile bir protokol imzalanarak stratejik planlama çalışmaları için yetki alınmıştır. Bu gelişme STK – DPT ilişkileri açısından ülkemiz için bir ilktir.

Ege Bölgesini kapsayan 8 il ve İBBS açısından Marmara Bölgesi’nde yer almakla beraber Çanakkale ve Balıkesir bu projeye dâhil olmuşlardır.  Çalışmalar il, alt bölge ve bölge yaklaşımı ile yapılmıştır.  Amaç bölgesel gelişim potansiyelini ortaya koymak, kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak,  gelişmeyi ve özellikle yabancı sermaye çekimini hızlandırmaktır. DPT’nin katkı ve yönlendiriciliğinde yürütülen bir projedir.

Çalışmalar iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada EGEV üyesi 10 ilde arama konferansları yapılmıştır. Her toplantıya o ilde yaşayan üst düzey bürokratlar, akademisyenler, oda başkanları, işadamları, sivil toplum örgütleri, medya, sendika ve gençlik temsilcileri gibi toplumun çok farklı kesimlerinden 35-50 kişi (İzmir 70 kişi) katılmıştır. Cumartesi sabah 9’dan Pazar akşamı 16:00-18:00’e kadar katılımcılar aktif bir katılımcı ortamda illerinin olumlu özelliklerini, sorunlarını, hedeflerini ve vizyonunun belirlemişlerdir. Bu toplantıların moderatörlüğünü DPT’den Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Sn. Kemal Madenoğlu ile Avrupa İle İlişkiler Genel Müdürü Cevdet Yılmaz yürütmüştür.

İkinci aşama olan “Ege Bölgesinin Stratejik Tercihlerinin Ve Bölgesel Boyutta Hedeflerinin Önceliklendirme Ve Konumlandırma Çalışması” Karar Danışmanlık A.Ş. yetkilileri Prof. Dr. Sn. Metin Ger ve  Sn. Nurhan Koral moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Karar A.Ş., bir önceki toplantı dizisinin verilerini konularına göre 26 gruba (pakete) ayırmıştır. Bu paketler, aşağıdaki başlıklar altında gruplandırılmış, böylece “hiyerarşik yapı” oluşturulmuştur.

  • Hedef: Bir ilin kısa ve orta vadede gelmek istediği konum, vizyonu (çağdaş, dünya ile entegre, yaşam kalitesi yüksek vs.

  • Bakış açıları: Bu hedefe ulaşmak için dikkate alınacak unsurlar

  • Araçlar: Etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ortamlar/durumlar

  • Etkinlik Alanları: Hedefe ulaşmak için çeşitli araçları kullanarak üzerine gidilecek meseleler

Yine EGEV üyesi 10 ilde ve yine toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerinden oluşan 35–50 kişilik (İzmir aynı zamanda alt bölge olduğu için 66 kişi) katılımcılar toplantıda bir tam gün boyunca gruplar halinde çalışarak bu verileri kendi bakış açıları ve il raporundaki bilgiler ışığında önceliklendirmişlerdir. Katılımcılar tarafından doldurulan formlar özel hazırlanmış bir yazılımda işlenerek öncelikler belirlenmiştir.

  • Katılımcılar ayrıca bireysel olarak kendi illerinin özel yeti ve ürünleri ile önemli gördükleri sektörleri de öncelik sırasına koymuşlardır.

  • Katılımcılar, Bölge Diyalog konferansında kendi illerini temsil etmesini istedikleri yedi kişiyi seçmişlerdir.

  • Katılımcılar bölgenin diğer illerinin de güçlü olduklarını düşündükleri alanları işaretlemişlerdir.

Her ildeki Önceliklendirme Toplantısında o ili temsil etmek üzere seçilen 8–9 kişiyle (toplam 84) 4–6 Temmuz 2003’de Afyon İkbal Otelde Bölgesel Diyalog Konferansı yapılmıştır. Katılımcılar, önceliklendirme toplantılarının sonuçlarını bölge bazında değerlendirmeye tabi tutmuşlardır.

Böylece doğal kaynaklar, enerji, finans, sanayi, sağlık, tarım ve hayvancılık, ticaret ve turizm gibi etkinlik alanlarına 2020’lere giderken hangi illerin diğerlerine göre daha fazla ağırlık vermek istediğini ortaya koyan bölgesel uzlaşma haritaları elde edilmiştir. Katılımcılar ayrıca, 13 sektör ve bunların alt sektörlerinde öncelik uzlaşmasına varmışlardır.

Bundan sonraki aşamada, Bölgesel Diyalog Konferansı’nda öncelik sırasına konan 13 sektörün en üst sıralarında yer alan dört ana sektörde (gıda ve ekolojik tarım, turizm,  jeotermal, stratejik madenler ve toprağa dayalı sanayi) Sektör Toplantıları 2005 yılında tüm illerin katılımıyla 4 ayrı tarihte gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda alt sektörler önceliklendirilmiş, sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirilmiştir.

EGEV & ESBAŞ HAVACILIK ve UZAY KÜMELENMESİ PROJESİ

EGEV/ ESBAŞ işbirliğinde, üniversitelerimizin, ticaret ve sanayi odalarımızın destekleri ile “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi” kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Temmuz 2007 de başlayan görüşmeler sonucunda coğrafi yakınlık ilkesine bağlı kalmadan ülkede havacılık sektörüne hizmet veren tüm üretici firmaların katılımı ile bir küme oluşturularak bilginin paylaşılması amaçlanmıştır.

Atatürk, Kemalpaşa ve Manisa Organize Sanayi Bölgeleri, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Bölgesi ile birlikte çalışmalar yapılmıştır.

13 Kasım 2009 da Dernek kuruluşu tamamlanmıştır. İlk yasal Genel Kurulunu da 15 Temmuz 2010 tarihinde yapmıştır. Yönetim kurulu belirlenmiş ve başkanlığına Ege Meslek Yüksek Okulu Md. Prof. Dr. Sayın Semih Güneş seçilmiştir.

2007 Temmuz unda başlayıp 15 Temmuz 2010’ da tamamlanan kuruluş çalışmalarında son genel kurul da dahil 23 toplantı organize edilmiş ve tüm toplantılara Egev başkanlık yapmıştır.

Son yıllarda Bölgemize yapılan en büyük yatırım, bu yıl temeli atılan Kale Aero nun Pratt & Whitney ile ortak üreteceği F-35 Uçaklarının motor fabrikası olacaktır.

Ayrıca Ege Üniversitesi Sarnıç ta Ege Yüksek Okuluna bağlı Havacılık Yüksek okulunu açmıştır.

Bu ve bundan böyle bu sektörde bölgemizde hızla artacak yatırımların en büyük nedeni EGEV/ ESBAŞ birlikteliği ile oluşturulan Havacılık ve Uzay Kümesi dir.

Ayrıca bu küme nedeniyle Havacılık ve Uzay Sanayi hızla İzmir’ e ve tabii Ege Bölgesine kayacaktır. Bu da bölgemizin ekonomik gelişmesine büyük bir ivme katacaktır.

Otomotiv yan sanayinin oldukça yoğun olduğu bölgemizin havacılık sanayinin merkezi haline gelmesi, bölgedeki işgücünü hızla artıracak ve bölge gelişmesine çok büyük katkı koyacaktır.

İZMİR KÜRESEL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSLARI

Birincisi 13 – 14 Kasım 2008 tarihinde EGEV ve ESBAŞ tarafından organize edilmiştir.

Konferansta, ağırlıklı olarak, inovasyon, kümelenme, Ar – Ge, eğitim, tedarik zinciri, offset ve yeni ürün temaları işlendi.

Bu konferans İzmir’de kurulmakta olan ve çalışmaları süren “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi” projesinin ilk adımını oluşturmuştur.

İkincisi 6-7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Egev ve Esbaş tarafından kurulan Havacılık ve Uzay Sanayi Kümesi tarafından organize edilmiş ve yine dünyanın önde gelen firmalarının ve ülkemizin bu sektördeki en önemli kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Bu Konferansa Milli Savunma Bakanımız Sayın Vecdi Gönül de katılmış hem bizleri, hem de tüm konuklarımızı onurlandırmıştır.

Küme kuruluşu aşamasında ön görülen ara eleman yetiştirilmesi için bir yüksek okulun açılması, Ege Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi ile yapılan konuşmalarla gerçekleşmiş ve 7 Ekim 2010 tarihinde Sayın Milli Savunma Bakanımız tarafından bu okulun açılışı da yapılmıştır.